կամ
Հարցումները պետք է ունենան «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված էլեկտրոնային թվային ստորագրություն